Como vai, Forasteiro!?

Parece que você é novo por este pedaço. Se você quer se envolver, clique em algum destes botões!

Số thẻ xổ số được bán ở hồ Hopatcong

Số thẻ xổ số được bán ở hồ Hopatcong

Có một phiếu thắng giá thứ hai được bán cho hôm thứ ba, tháng Giêng năm, bản vẽ khớp với năm quả bóng trắng rút đang chiến thắng giải "1,000,000,000, theo như nhân viên xổ số New Jersey.Vé đã được mua tại Deli... Pizzeria, 11 Lakeview Dr. North, Gibbons ở Camden County.Get more news about rút tiền nhanh chóng,you can vist w99no1

Năm thứ sáu, Jan. 8, bản thu hoạch cao 90 triệu đô sẽ được tổ chức.Nếu thắng, s ẽ là số tiền lớn thứ tám trong lịch sử trò chơi.Giá trị tiền mặt ước tính là... 32.3 triệu.

Có ba vé giải cao ba tầng ba được bán khớp với bốn trong năm quả bóng trắng và quả bóng vàng đã thắng.Số vé đó được mua ở trang sau:địa điểm:cho giải thưởng thứ hai và hạng ba thắng, các nhân viên xổ số nói là vài cầu số tám so với bốn trong năm quả bóng trắng vẽ làm mỗi vé giá trị một 500.Hai trong số các vé đó được mua bằng phương tiện Megaplicer, và sản xuất ra giải thưởng cho giá "Một,000".

Hơn nữa, 106,242 các cầu thủ khác ở New Jersey đã về nhà... 2,004 trong các giải thưởng có thể từ {2 đến}400.Số thắng của thứ ba, Jan. 5, bộ vẽ là: 20, 43, 51, 55, và 57.The Gold Mega Ball was 04, and the Megaplicer multiple was CO2.

Sign In or Register to comment.